جلسه خام گیاهخواری با آقای دکتر طیب استاد تغذیه طبیعی و وگان ،در انجمن تبریز شهریور ۹۵ برگزار شد.