فعالیت ها

فعالیت های انجمن:

1- برگزاری کارگاه های آموزشی
2-برگزاری همایش و نمایشگاه
3-مشاوره تغذیه سالم گیاهی
4- فروش محصولات گیاهی