شرکت کانون انسان پاک زمین پاک در نمایشگاه بانوان تلاش ،بازوان معاش در آذرماه 1390 که توسط اتحادیه سراسری زنان کارگر استان آ شرقی، حوزه بانوان سازمان ورزش شهرستان تبریز، امور اجتماعی بهزیستی استان آذربایجان شرقی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شده بود. در این نمایشگاه که مخاطب آن تمامی اقشار جامعه بودند، ارزش و اهمیت یک رژیم تغذیه سالم گیاهی و تاثیر آن بر محیط زیست بیان شد.

This post is also available in: English