هفتم آوریل (18 فروردین)روزجهانی بهداشت.مصادف است باسالگردتاسیس سازمان جهانی بهداشت. این روز باموضوعات متفاوتی نامگذاری میشود.برنامه های هفته سلامت امسال باشعار “فشار خون راجدی بگیرید” از 18 تا24 فروردین ماه درسطح کشور برگزار شد.

در این راستا مدیریت شهری به نحو بسیار موثری با نهادهای مسئول برای ارتقای سلامت شهر تشریک مساعی کردواز حداکثر ظرفیت های شهرداری برای ارتقای سلامت شهروشهروندان استفاده کرد.

این نمایشگاه به مدت 7روز از ساعت 9صبح الی 9شب درفضای بسیار زیبای جاده سلامت پارک” ائل گلی “برگزار شد .

غرفه های سلامت مردم را مجانی معاینه بالینی مثل تست دیابت.فشار خون.دندان پزشکی.اندازه گیری کلسترول خون ومشاوره های مختلف مثل روانشاسی و اعتیادوغیره… می کردند

کانون انسان پاک.زمین پاک هم حضور بسیار فعالی در این نمایشگاه داشت وتوانست مردمان بسیاری را با تغذیه طبیعی گیاهی آشنا کند.وهمچنین پخش بروشورهایی که” وگن کایند” در اختیار ماقرار داده بودندوبروشورهای ” گرمایش جهانی” وتوضیح اینکه چه ارتباطی بین صنعت دامداری ها وگرمایش زمین وجود داردهمه را مات ومبهوت کرده بود.این کانون کتاب ها و سی دی هامختلف دوبله شده توسط اعضای کانون را برای عموم مردم عرضه کرد.

در اینجا جا دارد از معاونت فرهنگی شهرداری تبریز تشکر کنیم به خاطر حمایت همه جانبه شان از کانون انسان پاک.زمین پاک.

 

This post is also available in: Persian