کانون انسان پاک زمین پاک با همکاری کانون فرهنگی هنری نارون (محیط زیست) دامشگاه تبریز اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس جلوه های طبیعت در دانشگاه تبریز در اردیبهشت 1388 نمود. در این نمایشگاه تلاش شد تا دانشجویان و اساتید، ارزش و اهمیت زیست بوم ارزشمندمان را در فضایی صمیمانه مورد بحث و مداقه قرار دهند تا از این رهگذر ارزش و اهمیت زمین بعنوان محل زیست مان بیش از پیش برای همگان شناخته شود.