اینبار انجمن با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در ۶ الی ۱۲ مهر سال ۱۳۹۰ شعار وضعیت زمین بحرانی است را برگزید تا توجه عموم را به مساله گرمایش زمین جلب کند و با پخش رایگان کتابچه ها و دفترچه هایی مربوط به لزوم حفظ سیاره ارزشمندمان مردم را به اتخاذ شیوه صلح امیزی از زندگی ترغیب کرد.

This post is also available in: Persian