پاتریک بابومیان: قوی ترین مرد آلمان با رکورد جهانی