هنگامیکه نمایشگاه آذربایجان پاک در دانشگاه تبریز در سال 1390 برگزار شده بود. کانون انسان پاک و زمین پاک با راه حلی عملی و مشخص در آن حضور یافت. رحمیه عزیززاده و سایر اعضای انجمن در مورد تاثیر یک رژیم غذایی سبز و تاثیر آن بر محیط زیست جهانی و شهرشان به صحبت پرداختند. اینکه چگونه با تغذیه ای سبز می توانیم هم از کشتار بیشتر جلوگیری کنیم و هم به سیاره مان خدمت کنیم و هم محیط پیرامون خود را سبزتر و پاک تر کنیم.

This post is also available in: Persian