شهرستان گرمی در استان اردبیل متاسفانه همیشه طوفان های سهمگنی را شاهد بوده است که خسارات مالی و جانی را به همراه داشته است. موقعیت جغرافیایی خاص این منطقه آن را نسبت به طوفان آسیب پذیر ساخته است. کانون انسان پاک زمین پاک بعد از این طوفان شدید با حضور در محل ضمن کمک به آسیب دیدگان، سعی در تسلی دادن به این مردم مهربان و مهمان نواز کرد.

 

This post is also available in: Persian