ارزش سویا

/
سویا منبع غنی پروتئین و آمینواسیدهاست و از ملزومات رژیم غذایی گیاهخوا…