در جلسه ای که  با دانشجویان دانشکده کشاورزی در فروشگاه ارگانیک مهر وگان داشتیم  این دانشجویان عزیز از محصولات کشاورزی ارگانیک فروشگاه دیدن کردند. با هم به تبادل نظر در مورد گرمایش جهانی و راه حل های زیست محیطی موثر ان پرداختیم. چگونه کشاورزی ارگانیک می تواند در این زمینه کمک کننده باشد. چطور می توانیم به صورت پایدارتری زمین را مورد استفاده قرار دهیم. محفل گرممان با پذیرایی از این عزیزان با محصولات ارگانیک فروشگاه به پایان رساندیم. خوشحالیم که این عزیزان با حضور گرمشان به ما در این مسیر دلگرمی دادند.